Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

19.01.2022.

Zadnja objava na web stranici 19. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru koja se nalazi u PRILOGU
Predmet nabave je usluga obavljanja komunalnih poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat sukladno priloženom troškovniku.

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

14.01.2022.

Zadnja promjena na stranici 14. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru.
Dana 13. prosinca 2021. godine Općina Punat raspisala je Poziv na dostavu ponuda.
Predmet nabave je usluga pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2022. godini.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

13.01.2022.

Zadnja promjena na stranici 13. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru - građevinsko tehničke poslovne usluge koja se nalazi u PRILOGU. 
Dana 13. prosinca 2021. godine Općina Punat objavila je Poziv za dostavu ponuda.
Predmet nabave je usluga pružanja građevinsko tehničkih poslovnih usluga u 2022. godini.

Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

10.01.2022.

Objavljuje se JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 
 - NASELJE PUNAT

1. Na rezerviranom parkiralištu broj 2: „Naselje Punat, kod starog dječjeg vrtića“ utvrđuje se 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto broj 4.
2. Na rezerviranom parkiralištu broj 4: „Naselje Punat, Ulica 17. Travnja iza kućnih brojeva 10, 14 i 22“ utvrđuje se 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto broj 3.

Natječaji

Stranice