POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2018. i 2019. godinu

29.12.2017.
Natječaji

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2018. i 2019. godinu. Predmet poziva je pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2018. i 2019. godinu sukladno troškovniku i popisu obračunskih mjernih mjesta koji se nalaze u privitku ovog poziva. Usluga opskrbe električnom energijom započinje 1. veljače 2018. godine i traje do 31. prosinca 2019. godine. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2. 51521 Punat - „PONUDA: ELEKTRIČNA ENERGIJA“.  Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 11. siječnja 2018. godine do 12:00 sati. Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.

Tekst poziva i prateća dokumentacija - U PRILOGU: