Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

14.05.2020.
Dokumenti

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine” broj 124/14,115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) propisano je da se rezultat poslovanja utvrđuje na kraju godine na podskupini 922 prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, višak primitaka od financijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine).
Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.
Odluku o raspodjeli rezultata za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 28. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, a objavljena je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 16/20.