OBRAZLOŽENJE

26.09.2017.
Dokumenti

Proračun je opći akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave . Temeljni propis kojim se uređuju proračunski procesi i odnosi između institucija unutar proračuna je Zakon o proračunu. Osnove za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova korisnika propisane su Zakonom o proračunu i drugim podzakonskim propisma. Strateško planiranje uvedeno je kao obveza na državnoj razini, i kao obveza za lokalnu samoupravu kroz Plan razvojnih programa koji mora sadržavati ciljeve, prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
U skladu sa zakonskim odredbama o izradi proračuna, ministar financija uputio je svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave upute i osnovne pokazatelje za izradu lokalnih proračuna (Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019.godine) te je Prijedlog Proračuna 2017.-2019. Općine Punat sačinjen temeljem navedenih uputa Ministarstva.

OBRAZLOŽENJE