Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2018. godini

19.12.2017.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2018. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE (ELEKTROTEHNIČKE)“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 27. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva s ponudbenim listom - u prilogu: