POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU OPLOČNIKA U PARKOVIMA U PUNTU - ODLUKA O PONIŠTENJU

04.11.2019.
Natječaji

Na temelju članka 45. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 8/18 i 10/19) i na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga KLASA: 080-02/17-01/1 URBROJ: 2142-02-02/1-17-23 od 24. svibnja 2017. godine i KLASA: 080-02/17-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-17-34 od 12. rujna 2017. godine (dalje u tekstu: Pravilnik), Općinski načelnik Općine Punat donio je Odluku o poništenju postupka.
Odluka o poništenju - U PRILOGU:
Osvježeno 4. studenog 2019. godine u 09:40 sati.


Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za sanaciju opločnika u parkovima u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2 , 51521 Punat - „PONUDA: SANACIJA OPLOČNIKA U PARKOVIMA“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 29. listopada 2019. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva s ponudbenim listom i troškovnik - U PRILOGU: