Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Punat

09.05.2017.
Natječaji

Objavljuje se natječaj za prodaju 1/2 dijela z.č. 4864/1 k.o. Punat u vlasništvu Općine Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 9. svibnja 2017. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 17. svibnja 2017. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Tekst natječaja u PRILOGU