POZIV NA DOSTAVU PONUDA

15.12.2020.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2021. godini, sukladno priloženoj dokumentaciji. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: GRAĐEVINSKE TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE U 2021.“
.  
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 21. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.
 
Detalji poziva - U PRILOGU:

Zadnja objava na web stranici 5. siječnja 2021. godine objavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude koja se nalazi u PRILOGU