Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Punat

04.07.2016.
Natječaji

Prodaje/mijenja se nekretnina u vlasništvu Općine Punat:  230/626 dijela z.č. 4940, put površine 626 m², upisana u zk.ul. 4433 k.o. Punat.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju/zamjenu nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu:
OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljen je u „Novom listu“ dana 3. srpnja 2016. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati osmog dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ smatraju se zakašnjelima.