Natječaji

NATJEČAJ ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA - NARODNI DOM 03. lipnja 2022. godine

23.05.2022.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik raspisuje
 
Natječaj  za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja koncerta
 
Prikupljaju se ponude za pružanje ugostiteljskih usluga u prostoru „Narodnog doma“ u Puntu, Novi put 2, za vrijeme koncerta Šajete koji će se održati dana 3. lipnja 2022. godine.
 
Početna naknada za pružanje usluga iznosi 750,00 kuna.

Natječaji

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

21.05.2022.

Na temelju članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16, 18/19 i 34/19) općinski načelnik donosi
 

Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Puntu
 

Poslovni prostor nalazi se u prizemlju zgrade u ulici Pod topol 2, daje se u zakup na 5 godina i moguće ga je razgledati u razdoblju od 23. svibnja do 27. svibnja 2022. godine uz prethodnu najavu na broj telefona 051/855-691.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

13.05.2022.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA: 080-02/21-01/01, URBROJ: 2142-02-02/1-21-5 od 5. veljače 2021. godine i KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 od 21. travnja 2022. godine) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom
«NE OTVARATI- za natječaj»
na adresu:

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA KLUPA ZA JAVNE POVRŠINE

09.05.2022.

Predmet nabave je nabava klupa za javne površine, količina: 10 komada.
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: NABAVA KLUPA ZA JAVNU POVRŠINU“
 

Natječaji

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU PRIHODA

29.04.2022.

         Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU PRIHODA - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat“
 
na adresu:
Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat

osobno ili preporučenom poštom, u roku od 10 (deset) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 51/22 od 29. travnja 2022. godine.

Cjeloviti tekst Natječaja i obrazac Privole - U PRILOGU
 

Natječaji

Stranice