OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - PONIŠTENJE OGLASA

11.07.2018.
Natječaji

Objavljuje se Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto referent za pisarnicu i pismohranu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat KLASA:112-03/18-01/1, URBROJ:2142-02-03/2-18-1 objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Općine Punat dana 11. lipnja 2018. godine. Odluka - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 11. srpnja 2018. u 07:20 sati.
 


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu, na određeno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati: 10.7. (utorak) 2018. godine s početkom u 9:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.
Pisano testiranje traje 45 minuta.
Pisana provjera znanja sastoji se od dva dijela (općeg i posebnog) i za svaki dio provjere  kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih) te osobnih kvaliteta kandidata relevantnih za posao te provjeru motivacije.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u Obavijesti koja je prethodno objavljena na internet stranici Općine Punat .

Poziv i Obavijest  - U PRILOGU:
Osvježeno: 2. srpnja 2018. u 14:22


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto  REFERENT ZA PISARNICU I PISMOHRANU – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova (uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci) uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internet stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 11. lipnja 2018. godine.

Tekst Oglasa, obavijest za provedbu, obrazac privole i odluka o imenovanju Povjerenstva - U PRILOGU: