POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na području Općine Punat

19.12.2017.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na području Općine Punat .  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: PROCJENE NEKRETNINA“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 27. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva i ponudbeni list - u prilogu: