Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

12.11.2017.
Natječaji

Kao najpovoljniju ponudu na raspisani natječaj, Općinsko vijeće Općine Punat na svojoj 7. sjednici od 7. prosinca 2017. godine utvrdilo je ponudu dostavljenu od Ivana Žica iz Punta.

Zadnja promjena na stranici: 8. prosinca 2017. godine u 10:27 sati
 

Objavljuje se natječaj za prodaju z.č. 1183/2, voćnjak površine 158 m² (u naravi 161 m2) zk.ul. 5831 i z.č. 1184/1, voćnjak površine 205 m2 (u naravi 267 m2) zk.ul. 4433 obje k.o. Punat.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:«Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 12. studenog 2017. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 27. studenog 2017. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Tekst natječaja u prilogu:

 Izbor ponuda obavit će se 29. studenog 2017. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat. 

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.