Poziv na dostavu ponuda za uređenje nedovršenog dijela ulice Veli dvor u Puntu

19.12.2017.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za uređenje nedovršenog dijela ulice Veli dvor u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: VELI DVOR“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 27. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva i prateća dokumentacija - u prilogu: