Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

08.06.2019.
Natječaji

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16 i 11/17) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Punat KLASA:021-05/19-01/4, URBROJ:2142-02-01-19-14 od 29. svibnja 2019. godine objavljuje se NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – NE OTVARATI» na adresu: OPĆINA PUNAT,  Novi put 2,  51521 Punat
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 9. lipnja 2019. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 17. lipnja 2019. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima. Izbor ponuda obavit će se 19. lipnja 2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat. Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Tekst Natječaja - U PRILOGU: