POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PRUŽANJE USLUGA STALNOG PRISTUPA INTERNETU PO OPTIČKOJ INFRASTRUKTURI

24.06.2024.
Natječaji

Predmet nabave je pružanje usluga stalnog pristupa internetu po optičkoj infrastrukturi.
 
CPV oznaka: 32562200-2 Optički telekomunikacijski kabeli.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: USLUGA STALNOG PRISTUPA INTERNETU PO OPTIČKOJ INFRASTRUKTURI“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 1. srpnja 2024.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.
 

Odluka o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom), objavom na internetskim stranicama, putem poštanskih usluga ili na drugi dokaziv način.
Na odluku o odabiru ili poništenju postupka nije dopuštena žalba.
Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.