Javni poziv za podnošenje prijava za izbor predstavnika Općine Punat u nadzornom odboru trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.

05.06.2024.
Natječaji

Na temelju članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/22), Općinski načelnik Općine Punat, dana 5. lipnja 2024. godine, raspisuje
 

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor predstavnika Općine Punat u nadzornom odboru trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.
 

Općina Punat poziva zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom za podnošenje prijava za izbor predstavnika Općine Punat u nadzornom odboru trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.
 

Prijave s traženom dokumentacijom iz točke 3. ovog Javnog poziva podnose se do 14. lipnja 2024. godine u 15 sati.
 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARATI- za nadzorni odbor”

na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 PUNAT.
 

Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom.
Prijave dostavljene nakon isteka predviđenog roka neće se razmatrati.