Poziv na dostavu ponuda za izradu kameno betonskih potpornih zidova i betonskog stubišta na plaži u Staroj Baški

21.01.2020.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izradu kameno betonskih potpornih zidova i betonskog stubišta na plaži u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID NA PLAŽI U STAROJ BAŠKI“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 29. siječnja 2020. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva s ponudbenim listom, skice i troškovnici - U PRILOGU: