Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju dijela ostale ulice 28 u Puntu

09.02.2018.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju dijela ostale ulice 28 u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: IDEJNI PROJEKT OU28“
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 19. veljače 2018. godine do 12:00 sati.
Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i biti će neotvorene vraćene ponuditelju.
Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.

Tekst Poziva i popratna dokumentacija - U PRILOGU