Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat

04.10.2017.
Uprava

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/2014 I 110/2015) smatraju se:
Distribucija električne energije;
Distribucija prirodnog plina;
Distribucija toplinske energije;
Elektroničke komunikacijske usluge;
Javna vodoopskrba i javna odvodnja;
Opskrba plinom u javnoj usluzi;
Obavljanje dimnjačarskih poslova;
Opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi;
Poštanske usluge;
Prijevoz putnika u javnom prometu;
Prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.


Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga osniva se s ciljem da:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Punat;
- predlaže općinskom načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina koištenja javnih usluga iz nadležnosti Općine Punat;
- razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te o tome daje prethodno mišljenje općinskom načelniku;
- prati stanje i daje mišljenje općinskom načelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način;
- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga;
- obavlja i druge poslove u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.


VIŠE O PRAVIMA POTROŠAČA
Zadnja izmjena na stranici 10. travnja 2020. godine u 8:00 sati