E-UPRAVA - OBRASCI I ONLINE FORME ZA GRAĐANE

07.02.2017.

Poštovani mještani i korisnici,

Na stranici INFO SERVIS ZA GRAĐANE dostupni su Vam za preuzimanje unificirani obrasci za podnošenje zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat. Skrećemo Vam pozornost na potrebu plaćanja upravne pristojbe prilikom podnošenja zahtjeva. Detaljnije o upravnim pristojbama donosimo u nastavku:

Upravne pristojbe

OPĆENITO

Zakonom o upravnim pristojbama  ("Narodne novine" broj 115/16) i Tarifom upravnih pristojbi, koja je njegov sastavni dio uređeno je plaćanje upravnih pristojbi, među ostalim i za spise i radnje pred tijelima Općine Punat. Danom stupanja na snagu novoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
Od 1. veljače 2017. godine primjenjuje se nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19,).
Dana 01. rujna 2021. godine stupila je na snagu nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" br. 92/21). Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.).
Pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva, odnosno u trenutku podnošenja podneska. Pristojbe se plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se platiti u državnim biljezima.

Pristojbeni obveznik

(1) Pristojbeni obveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je Tarifom propisano plaćanje pristojbe.

(2) Ako pristojbeni obveznik podnosi jedan zahtjev kojim traži izdavanje više različitih akata, smatrat će se da je pristojbeni obveznik predao onoliko zahtjeva koliko akata se izdaje.

(3) Ako više pristojbenih obveznika podnosi jedan zajednički zahtjev kojim se traži izdavanje istog akta, za zahtjev se plaća jedna pristojba.

(4) Ako za isti akt ili radnju postoje dva ili više pristojbena obveznika, njihova obveza za plaćanje pristojbi za pojedini akt ili radnju je solidarna.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako se primjenjuje Tarifa općih pristojbi za donošenje pojedinog akta ili obavljanje radnje po zahtjevu više pristojbenih obveznika, pristojba se plaća onoliko puta koliko ima podnositelja zahtjeva.

Pristojbena obveza

(1) Pristojbena obveza nastaje u trenutku zaprimanja zahtjeva za izdavanje akta ili druge isprave, odnosno u trenutku zaprimanja svakog drugog podneska, neovisno o tome je li on zaprimljen u pisanom obliku, poštom ili elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

(2) Za akte i radnje za čije je izdavanje ili obavljanje Tarifom propisana pristojba u posebnom području pristojbena obveza nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika.

(3) Ako se zahtjevu pristojbenog obveznika ne udovoljava, pristojbena obveza za pismena i radnje nastaje u trenutku donošenja odluke o zahtjevu pristojbenog obveznika, a plaća se prema Tarifi općih pristojbi.

Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze ako za pojedine slučajeve nije propisano drugačije.

Pristojbena osnovica

Pri obračunavanju pristojbe propisane u postotku pristojbena osnovica će se zaokružiti na cijele stotine na način da se iznos do 50,00 kuna zaokruži na nižu stotinu, a iznos iznad 50,00 kuna na višu stotinu.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PRISTOJBI

Opća oslobođenja

Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:

1. Republika Hrvatska, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela

2. ustanove iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne organizacije koje su za obavljanje svoje djelatnosti pribavile odobrenje nadležnog tijela državne uprave, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti; u smislu ovoga Zakona, osnovna djelatnost je djelatnost koja se obavlja sukladno posebnom propisu, aktu o osnivanju, statutu ili drugom općem aktu

3. braniteljske zadruge, javne ustanove iz područja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji te javne ustanove ‒ memorijalni centri iz Domovinskog rata, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti

4. organizacije osoba s invaliditetom u obavljanju svoje osnovne djelatnosti

5. građani čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvan­bračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz

6. civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

7. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

8. supružnici, djeca i roditelji poginulih, umrlih i nestalih civila iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

9. stradali pirotehničari i s njima izjednačene osobe, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

10. supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

11. žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

12. prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

13. strani državljani za odobrenje za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja

14. stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, članovi obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj te stranci pod privremenom zaštitom i članovi obitelji stranaca pod privremenom zaštitom

15. stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze volontirati u Republiku Hrvatsku

16. volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera

17. stranci koji volontiraju temeljem programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama.

Novim Zakonom u određenom opsegu proširuju se opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi. Neka od novih oslobođenja odnose se na: braniteljske zadruge, javne ustanove iz područja skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te javne ustanove - memorijalni centri iz Domovinskog rata, u obavljanju svoje djelatnosti, stradale pirotehničare i s njima izjednačene osobe, supružnike, djecu i roditelje smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, strance koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze volontirati u RH, volontere koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u RH na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera, strance koji volontiraju temeljem programa mobilnosti mladih i dr.​

Predmetna oslobođenja

(1) Predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za određena pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju, prema odredbama ovoga Zakona ili prema posebnim propisima.

(2) Pristojbe se ne plaćaju na sljedeće:

1. predstavke i pritužbe te prijedloge državnim i drugim javnopravnim tijelima

2. zahtjeve na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti, sukladno propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama

3. zahtjeve i rješenja u postupcima odobrenja pravne pomoći

4. sva pismena i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju za koje je plaćanje naknade propisano posebnim propisom

5. molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama

6. zahtjeve za naknadu štete osoba neopravdano osuđenih i neosnovano lišenih slobode te rješenja o tim predmetima

7. pismena i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobođenja od plaćanja pristojbe

8. pismena i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza

9. pismena i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim očevidnicima

10. ovjeru pravomoćnosti dozvola (lokacijska, građevinska i uporabna)

11. pismena i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja podataka upisanih u registar birača

12. akte i radnje za upis u knjigu državljana i državne matice te zahtjeve za izdavanje isprava iz tih evidencija

13. sve prijave i prijedloge za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica

14. pismena i radnje u postupku vraćanja, odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu

15. sva pismena i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi

16. sva pismena i radnje u postupcima priznavanja prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske te sva pismena i radnje u svezi s financiranjem javnih potreba u kulturi i medijima

17. sva pismena i radnje u postupcima stambenog zbrinjavanja na području posebne državne skrbi koji se vode prema posebnom propisu

18. sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema posebnom propisu

19. sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji prema posebnom propisu

20. sva pismena i radnje u postupcima ostvarivanja prava žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata prema posebnom propisu

21. pismena i radnje u svezi s redovitim školovanjem učenika i studenata, osim pristojbi za svjedodžbu nakon završenog školovanja ili diplome

22. pismena i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa te pismena i radnje u postupku ostvarivanja prava nezaposlenih osoba prema propisima o zapošljavanju

23. izdavanje svjedodžbi odnosno diploma kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaje za zapošljavanje

24. pismena i radnje u svezi s pomorskim i brodarskim knjižicama i sve upise u njih

25. pismena i radnje u svezi sa stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija

26. pismena i radnje u svezi s primanjem poklon-paketa i darova od dobrotvornih i humanitarnih organizacija iz inozemstva

27. pismena i radnje u svezi s uređivanjem prava i dužnosti iz područja obrane

28. pismena i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatskim državljanima, dozvole boravka za strance na stalnom boravku, potvrde o prijavi privremenog boravka za državljane država članica Europskog gospodarskog prostora, boravišne iskaznice za državljane država članica Europskog gospodarskog prostora, boravišne iskaznice za članove obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora, dozvole boravka za azilante te dozvole boravka za strance pod supsidijarnom zaštitom i privremenom zaštitom

29. pismena i radnje u svezi sa zaštitom kulturnih dobara, osim za izdavanje dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u dijelovima unutarnjeg mora i teritorijalnih voda Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro, kao i kod posebno zaštićenih podmorskih lokaliteta

30. pismena i radnje u svezi sa zaštitom prirode

31. podneske upućene tijelima za predstavke i pritužbe i državnom odvjetništvu

32. pismena i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba

33. pismena i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu

34. prijave i odjave prebivališta i boravišta osoba

35. pismena i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

36. zahtjeve i uvjerenje o matičnom broju građana

37. zahtjeve i uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju

38. pismena i radnje po postupcima u kojima se primjenjuju carinski propisi Europske unije i carinski propisi Republike Hrvatske kojima se uređuju pojedina pitanja iz područja carinskih propisa Europske unije čije uređenje nije u nadležnosti Europske unije

39. pismena i radnje po postupcima iz propisa kojima se uređuje oporezivanje trošarinama i posebnim porezima

40. u postupcima izdavanja isprava koje se izdaju prema odredbama sporazuma koje Republika Hrvatska sklapa o pograničnom prometu i suradnji

41. pismena i radnje u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite

42. kod odjave oružja vlasnika registriranog oružja koji to oružje poklanjaju Republici Hrvatskoj

43. pravne lijekove protiv odluka u vezi s povratkom državljana trećih zemalja koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj

44. zahtjeve za vizu za članove obitelji hrvatskog državljanina

45. zahtjeve za vizu za djecu do 12 godina

46. zahtjeve za vizu za nositelje diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno

47. zahtjeve za vizu za članove obitelji državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske koji putuju s njima ili im se pridružuju

48. zahtjeve za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog više sile ili humanitarnih razloga

49. zahtjeve za vizu za učenike, studente, studente na poslijediplomskim studijima te nastavnike u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe

50. zahtjeve za vizu za istraživače, državljane trećih zemalja, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. o olakšavanju izdavanja jedinstvenih viza za kratkotrajni boravak od strane država članica za istraživače iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice u svrhu obavljanja znanstvenog istraživanja (SL L 289, 3. 11. 2005.)

51. zahtjeve za vizu, dozvole za boravak i rad te odobrenja za privremeni boravak za gostujuće nastavnike i suradnike na visokim učilištima koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa

52. zahtjeve za vizu, dozvole za boravak i rad te odobrenja za privremeni boravak za strane istraživače koji se ugošćuju na znanstvenim organizacijama za rad na znanstvenim istraživanjima te koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa

53. zahtjeve za vizu za predstavnike neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija

54. pismena i radnje u postupku rješavanja po prigovoru za zaštitu prava putnika u zračnom prometu

55. za upisivanje i ovjeru podataka upisanih u brodske isprave, zapise i knjige te u isprave i knjige plovila koje vode lučke kapetanije u Republici Hrvatskoj

56. zahtjeve za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i ruralnom razvoju

57. u postupku komasacije za poljoprivredno zemljište u svim radnjama u vezi s komasacijom

58. pismena i radnje u postupcima prijave i proglašenja projekata strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

59. pismena i radnje na zahtjev inozemnih nadležnih tijela sukladno međunarodnim ugovorima koji su u primjeni

60. akte i radnje koji se vode po službenoj dužnosti.

(3) Oslobođenja iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se za sva pismena i radnje neovisno o tome vodi li se postupak pred tijelima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

(4) Od plaćanja pristojbi na zahtjev za vizu mogu se osloboditi osobe koje u Republiku Hrvatsku dolaze:

‒ iz humanitarnih razloga

‒ volontirati

‒ radi kulturne, znanstvene ili drugog oblika suradnje sa zemljom čije državljanstvo te osobe imaju ako oslobađanje od pristojbi predlože državna tijela Republike Hrvatske

‒ kao sudionici seminara, konferencija, sportskih, kulturnih ili obrazovnih događanja u dobi do 25 godina.

(5) Pristojbe se ne plaćaju kod elektroničke razmjene podataka o kojima tijela državne uprave vode službenu evidenciju, s institucijama koje dokažu da temeljem propisa imaju pravni temelj za korištenje tih podataka te kod elektroničkih usluga razine informatiziranosti 4 i više.

(6) Ako je za pojedina pismena i radnje ovim Zakonom propisano plaćanje odnosno oslobođenje od plaćanja pristojbi, a posebnim propisom je propisano drugačije, primjenjuje se poseban propis.

Strani državljani na stalnom, privremenom ili kratkotrajnom boravku u Republici Hrvatskoj, a u skladu s posebnim propisom, izjednačeni su s hrvatskim državljanima glede plaćanja pristojbi, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Novim Zakonom u određenom opsegu proširuju se i predmetna oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi. Neka od novih oslobođenja odnose se na: zahtjeve na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti, zahtjeve i rješenja u postupcima odobrenja pravne pomoći, ovjere pravomoćnosti dozvola (lokacijska, građevinska i uporabna), sva pismena i radnje u postupcima priznavanja prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna RH, pismena i radnje u svezi sa stalnim prikupljanjem humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija, pismena i radnje u svezi s financiranjem javnih potreba u kulturi i medijima, zahtjevi i uvjerenja o OIB-u, pismena i radnje po postupcima iz propisa koji uređuju oporezivanje trošarina i posebnim porezima i dr.​

Povrat pristojbe

(1) Pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe ima osoba koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je platila pristojbu u većem iznosu od propisanog ili je platila pristojbu za radnju koju tijelo nije obavilo.

(2) Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke, u roku od 90 dana od dana kada je pristojba više ili pogrešno uplaćena, odnosno od dana saznanja da radnja nije obavljena.

(3) O zahtjevu za povrat pristojbe rješenjem odlučuje tijelo za čiji je rad plaćena pristojba.

(4) Zahtjev za povrat pristojbe od pravnih osoba s javnim ovlastima zaprima se u nadležnim ispostavama Ministarstva financija, Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe s javnim ovlastima, a o zahtjevu odlučuje rješenjem Ministarstvo financija.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.