JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

18.03.2021.
Natječaji

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat:
 
1. ½ dijela z.č. 8877/1, pašnjak površine 416 m2, upisana u zk.ul. 2191 k.o. Punat (novonastala čestica od k.č. 8877 k.o. Punat, a koja će nastati po provedi geodetskog elaborata).
Nekretnina je sukladno UPU 3 građevinsko područje naselja N1 – centralno naselje Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 34/10, 40/13, 40/14, 13/16 i 3/20) smještena u području oznake S1- stambena namjena.
 
2. z.č. 2602/1, voćnjak površine 243 m2, zk.ul. 3655 k.o. Punat,
    z.č. 2604/1, neplodno površine 22 m2, zk.ul.3204 k.o. Punat,
    ½ dijela 2601/1, voćnjak površine 71 m2, zk.ul. 705 k.o. Punat,
    ½ dijela 2601/2, voćnjak površine 17 m2, zk.ul. 705 k.o.Punat i
    ½ dijela 2601/3, voćnjak površine 9 m2, zk.ul. 705 k.o. Punat
Nekretnine su sukladno UPU 3 građevinsko područje naselja N1 – centralno naselje Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 34/10, 40/13, 40/14, 13/16 i 3/20) smještene u području oznake S1- stambena namjena.
Ponuditelj preuzima obvezu usklađenja zemljišnknjižnog i katastarskog stanja.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.
Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 18. ožujka 2021. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 26. ožujka 2021. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

 
Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 29. ožujka 2021. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat.
Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.
Tekst natječaja sa priloženom dokumentacijom - U PRILOGU:

.