POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZGRADNJU OBORINSKE ODVODNJE U ULICI BUKA U PUNTU

18.02.2020.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Buka u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA BUKA“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 24. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Poziv s ponudbenim listom i troškovnik - U PRILOGU: