POZIV NA DOSTAVU PONUDA

11.01.2021.
Natječaji
nATJEČAJ

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za uređenja dijela Centralnog trga u Puntu, sukladno priloženoj dokumentaciji. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: CENTRALNI TRG“
.  
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 18. siječnja 2021. godine do 12:00 sati.
 
Detalji poziva - U PRILOGU:

Zadnja objava na web stranici 20.01.2021. u 14:50 sati: objavom Odluke o odabiru, koja se nalazi u PRILOGU