2. DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

26.09.2017.
Dokumenti

2. dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/09,35/09 i 13/13) na 4. sjednici održanoj dana 15. rujna 2017. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 25/17 .