Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete na Centralnom trgu u Puntu

16.04.2018.
Natječaji

NOVO!
Objavljuje se Izmjena poziva na dostavu ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete na Centralnom trgu u Puntu. Dokument se nalazi u prilogu.
Zadnja izmjena na stranici 16. travnja 2018. u 14:50.


Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete na Centralnom trgu u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: RASVJETA CENTRALNI TRG“
 

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 18. travnja 2018. godine do 12:00 sati.
Tekst poziva i prateća dokumentacija - U PRILOGU: