Poziv na dostavu ponuda za nabavu i dopremu prometne opreme

26.03.2019.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za nabavu i dopremu prometne opreme. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: PROMETNA OPREMA“.
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 1. travnja 2019. godine do 12:00 sati. Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i biti će neotvorene vraćene ponuditelju.
 
Detalji poziva s ponudbenim listom - U PRILOGU: