Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

31.03.2019.
Natječaji

Objavljuje se natječaj za prodaju više z.č. u vlasnitšvu Općine Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – NE OTVARATI» na adresu: OPĆINA PUNAT,  Novi put 2,  51521 Punat.
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 31. ožujka 2019. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 8. travnja 2019. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.
 
Izbor ponuda obavit će se 9. travnja 2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat.
Detalji natječaja i geodetski situacijski nacrt - U PRILOGU: