Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta u Općini Punat na k.č. 4347/18 k.o. Punat

10.05.2019.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta u Općini Punat na k.č. 4347/18 k.o. Punat. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat -„PONUDA: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 17. svibnja 2019. godine do 12:00 sati.  Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak tijekom provedbe, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu.

Tekst poziva s ponudbenim listom - U PRILOGU: