KOLEGIJ OPĆINSKOG NAČELNIKA

14.12.2017.
Uprava

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150,11, 144/12 i 19/13) te čl. 51. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat odlukom je osnovao neformalno savjetodavno tijelo KOLEGIJ OPĆINSKOG NAČELNIKA.
Kolegij čine: općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, predsjednik Općinskog vijeća, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, voditelji odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela te viši stručni suradnik za imovinsko-pravne i opće poslove. Po potrebi, na Kolegij mogu biti pozvani i drugi službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.
Članovi Kolegija ne ostvaruju pravo na naknadu troškova za prisustvovanje sjednicama Kolegija.

Kolegij općinskog načelnika obavlja sljedeće poslove:

- raspravlja i daje mišljenje o nacrtima prijedloga akata koji se upućuju općinskom načelniku na donošenje, odnosno o nacrtima prijedloga akata koje općinski načelnik kao predlagatelj dostavlja Općinskom vijeću;
- raspravlja i daje mišljenje o tekućim pitanjima iz samoupravnog djelokruga;
- zauzimaju se stajališta o rješavanju pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Punat;
- usklađuje djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat;
- raspravlja i daje mišljenje o značajnim projektima za razvoj Općine Punat.