JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

31.05.2024.
Natječaji

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/24-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-24-5 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom
«NE OTVARATI- za natječaj»
 
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Novi put 2, 51521 PUNAT

           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana  od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 13,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 10. lipnja 2024. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 02. lipnja 2024. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.

Ponude koje pristignu 10. lipnja 2024. godine nakon 13,00 sati neovisno o načinu dostave smatraju se zakašnjelima.