Ponovljeni poziv na dostavu ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu

21.02.2018.
Natječaji

Ponavlja se postupak prikupljanja ponuda za uređenje faze A2 Centralnog trga u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: CENTRALNI TRG“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 28. veljače 2018. godine do 12:00 sati.
 
Tekst poziva i pripadajuća dokumentacija - U PRILOGU: