Statut

16.02.2021.

Općina, grad i županija imaju statut.

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, grada, odnosno županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Čl. 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

Statut Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine. Statut je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj: 8/2018 od 30. ožujka 2018. godine.


Izmjene i dopune Statuta Općine Punat objavljene su u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj  10/19, 3/20 i 3/21

Zadnja izmjena na stranici 16. veljače 2021. u 12:30 sati.