OBRAZLOŽENJE

22.12.2017.
Dokumenti

Člankom 39. Zakona o proračunu propisan je način donošenja proračuna, njegovih izmjena i dopuna te je određeno da se izmjene i dopune provode po postupku za donošenje proračuna i projekcija.
Istim člankom Zakona propisano je da se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine te takav oblik izvještavanja predstavlja zakonsku formu koja se javno objavljuje. 
Da bi se zadovoljio zakonski uvjet namjenskog korištenja prihoda od posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i namjenskih prihoda od zaduživanja kao tehničko pomoćno sredstvo u računalne programe uveden je termin  "pozicija proračuna" koja omogućava detaljniju  razradu  ekonomske klasifikacije u zavisnosti od izvora prihoda/primitaka odnosno rashoda/izdataka. Prilikom izrade proračuna, njegovih izmjena i dopuna, korištena je ekonomska klasifikacija (analitika knjigovodstvenih konta) na petoj razini.

OBRAZLOŽENJE