NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA

25.03.2018.
Natječaji

Objavljuje se NATJEČAJ za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat. Mijenjaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: 
- z.č. 906, maslinik površine 183 m², upisana u zk.ul. 3864 k.o. Punat (u naravi 210 m²)
- 96/244 dijela z.č. 905, neplodno zemljište površine 244 m², upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat (dio prikazan na kopiji katastarskog plana)

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zamjenu nekretnina po natječaju – NE OTVARATI» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaesti) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 25. ožujka 2018. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 9. travnja 2018. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Detalji natječaja i kopija katastarskog plana - U PRILOGU: