Natječaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Punat

14.02.2017.
Natječaji

Objavljuje se natječaj za zamjenu z.č. 8498/4 površine 444 m2, zk.ul. 4057 k.o. Punat.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zamjenu nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 14. veljače 2017. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 22. veljače 2017. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima. Izbor ponuda obavit će se 23. veljače 2017. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat.

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.
Tekst natječaja u prilogu: