JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT

12.05.2021.
JUO
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Punat sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:
 
1. Poslove iz područja komunalnog gospodarstva:-funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti i komunalne usluge):
 • - izrada programa održavanja i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata čiji je investitor Općina Punat,
 • - utvrđivanje i naplata javnih davanja iz područja komunalnog gospodarstva,
 • - uređenje prometa na području Općine Punat,
 • - investicijsko održavanje imovine Općine Punat,
 • - provedba komunalnog reda,
 • - poslovi redarstva-prometnog i komunalnog kao i iz nadležnosti građevinske inspekcije,
 • - poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise (protupožarna, civilna zaštita, vatrogastvo, zaštita životinja i drugo),
 • - provedba postupaka javne nabave.
 
2. Poslove iz područja gospodarstva:- poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu Punat:
 • - praćenje mogućnosti kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata,
 • - suradnja s drugim subjektima u svrhu izrade zajedničkih programa radi rješavanja određenih problema u gospodarstvu,
 • - praćenje i vođenje poslova u području koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru te upravljanja i održavanja pomorskog dobra.
 
3. Poslove iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša:- praćenje stanja u prostoru i izrada pripadajućih akata:
 • - provedba postupka pripreme i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
 • - vođenje evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
 • - priprema i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih razvojnih projekata,
 • - programi smanjenja potrošnje energije i korištenje obnovljivih izvora energije.
 
4.  Poslove iz područja društvenih djelatnosti:
 • - osiguravanje javnih potreba na području kulture, tjelesne kulture i sporta, predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva i drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Općine Punat,
 • - poslovi u vezi razvoja civilnog društva (udruge građana, zaštita potrošača)
    
5. Opće, pravne i kadrovske poslove;
 • - rad Općinskog vijeća i radnih tijela, općinskog načelnika i vijeća mjesnih odbora,
 • - sudjelovanje Općine Punat u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 • - imovinsko-pravni poslovi (kupnja, prodaja, zamjena nekretnina, najam stanova, zakup poslovnih prostora i javnih površina),
 • - upravljanje ljudskim potencijalima (obavljanje poslova i vođenje evidencija iz područja rada i radnih odnosa, stručno osposobljavanje i usavršavanje, radni odnosi službenika i namještenika),
 • - uredsko poslovanje Općine Punat,
 • - e-uprava
 • - zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,
 • - osiguranje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela.
 
6. Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Punat:
 • - izrada i izvršenje proračuna Općine Punat,
 • - izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Punat,
 • - izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,
 • - utvrđivanje obveznika i razrez općinskih poreza, naknada i doprinosa,
 • - praćenje naplate i vođenje postupaka prisilne naplate,
 • - obavljanje računovodstvenih poslova,
 • - vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine Punat,
 • - nadzor proračunskih korisnika.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Punat sukladno zakonu i drugim propisima ustrojena su dva odsjeka, i to:

I. ODSJEK ZA FINANCIJE, DRUŠTVENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

II. ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE


Jedinstveni upravni odjel Općine Punat posluje na adresi:

NOVI PUT 2, 51521 PUNAT

E-mail adresa Općine Punat glasi: opcina@punat.hr


Kontakti:

Ivana Svetec Rupčić -  Pročelnica 

tel. +385 51 855-599
e-mail: ivana.svetec@punat.hr
SOBA BR. 1 - I. KAT
PRIJAM STRANAKA: Radnim danom od 09:00 - 11:30


PRIJEMNI URED I PISARNICA

Biserka Lukić - administrativna referentica - tajnica
tel. +385 51 854-140
e-mail: biserka.lukic@punat.hr
SOBA BR. 1 - I. KAT
PRIJAM STRANAKA: Radnim danom od 09:00 - 15:00
PAUZA: 11:30 - 12:00


Antonela Karabaić - referentica za pisarnicu i pismohranu
tel. +385 51 854-715
e-mail: antonela.karabaic@punat.hr
e-mail pisarnica: pisarnica@punat.hr
SOBA BR. 6 - SUTEREN
PRIJAM STRANAKA: Radnim danom od 09:00 do 15:00
PAUZA: 11:30 - 12:00

 

PROPISI:

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13 - pročišćeni tekst, 137/15 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“, broj 86/08 , 61/114/18, 112/19)
Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)
Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10143/12152/14 i 29/17)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/1112/1248/13 -pročišćeni tekst, 57/15, 98/19)
Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/0182/0476/0738/0986/127/13 i 26/15, 66/19)
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03141/06, 38/09123/11 i 56/16)
Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/0463/08133/13 i 63/14)
Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj  115/16)
Uredba o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17, 37/17 , 129/17, 18/19, 97/19 )
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19)
Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva ("Narodne novine", broj 105/20 )
Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja ("Narodne novine" broj 104/19)
Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata ("Narodne novine" broj 38/88)
Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09)
Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) 
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" broj 42/18)
Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/15)
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporavu informacija ("Narodne novine" broj 83/14)
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija ("Narodne novine" broj 67/17)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 95/19)
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15, 102/19)
Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 58/16)
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19)
Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javne uprave (NN 17/19)


OPĆI AKTI I ODLUKE:
Statut Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/18)
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 1/21, 22/21, 24/22 i 9/23)
Pravilnik o pravima iz službe službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/21 i 41/22)
Etički kodeks službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 25/14)
Odluka o korištenju prostorija Narodnog doma u Puntu („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 21/16 i 8/18)
Odluka o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije KLASA: 080-02/18-01/2; URBROJ: 2142-02-02/1-18-1
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/19, 2/20)