Veljača 2023

JAVNI POZIV za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2023. godinu

27.02.2023.

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 4. Odluke o porezima Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 38/20 i 29/21)
Općina Punat Jedinstveni upravni odjel priopćava svim fizičkim i pravnim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Punat, da su obvezni do 31. ožujka 2023. godine, radi utvrđivanja poreza na kuću za odmor za 2023. godinu, dostaviti
 
PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2023. GODINU
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

24.02.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu - Savjetovanje je zatvoreno

24.02.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave - Savjetovanje je zatvoreno

24.02.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA VANJSKE STOLARIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA FASADI

23.02.2023.

Zadnja izmjena na ovoj stranici je objava Odluke o poništenju koja je objavljena 23.02.2023. godine.

Predmet nabave je nabava vanjske stolarije i izvođenje radova na fasadi društvene građevine u Staroj Baški na k.č. 2290 k.o. Stara Baška sukladno troškovniku.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.
Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

Natječaji

Stranice