POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA VANJSKE STOLARIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA FASADI

23.02.2023.
Natječaji

Zadnja izmjena na ovoj stranici je objava Odluke o poništenju koja je objavljena 23.02.2023. godine.

Predmet nabave je nabava vanjske stolarije i izvođenje radova na fasadi društvene građevine u Staroj Baški na k.č. 2290 k.o. Stara Baška sukladno troškovniku.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.
Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
„PONUDA: NABAVA VANJSKE STOLARIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA FASADI“

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 22. veljače 2023.godine (srijeda), do 12:00 sati.