E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave - Savjetovanje je zatvoreno

24.02.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
U prilogu Vam donosimo Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima.
Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: anamarija.rimay@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 26. ožujka 2023. godine.

Hvala na sudjelovanju!