JAVNI POZIV za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2023. godinu

27.02.2023.
Obavijesti

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 4. Odluke o porezima Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 38/20 i 29/21)
Općina Punat Jedinstveni upravni odjel priopćava svim fizičkim i pravnim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Punat, da su obvezni do 31. ožujka 2023. godine, radi utvrđivanja poreza na kuću za odmor za 2023. godinu, dostaviti
 
PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2023. GODINU
 
Odredbom članka 25. Zakona o lokalnim porezima propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području lokalne samouprave.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
 
Porez na kuće za odmor ne plaća se na:
- kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja, prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar) te starosti i trošnosti,
- kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,
- odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.
Visina poreza na kuće za odmor iznosi 2 eura po četvornom metru korisne površine i plaća se jednom godišnje u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o porezu na kuće za odmor.
 
Sukladno odredbi članka 49. Zakona o lokalnim porezima obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza. Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.
Podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor s popratnom dokumentacijom (vlasnički list, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o darovanju te projektna dokumentacija) može se dostaviti poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, putem e-maila: pisarnica@punat.hr ili osobno u pisarnici Općine Punat.
Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuću za odmor možete se obratiti na broj telefona: 051/855-600 ili na e-mail: pisarnica@punat.hr
 
KAZNENE ODREDBE
Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj i to za fizičke osobe - građane u iznosu od 10,00 do 660,00 eura, fizičke osobe – obrtnike ili osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 130,00 do 1.990,00 eura te za pravne osobe u iznosu od 260,00 do 3.310,00 eura, kako je propisano odredbom članka 56. Zakona o lokalnim porezima.