E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2024. godinu

20.05.2024.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

Zakonom o zaštiti od požara propisano je da jedinice lokalne i područne samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje i za koji osiguravaju financijska sredstva. Ovim Planom predviđaju se organizacijske, tehničke, urbanističke te organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara za tekuću godinu. 
 

U prilogu Vam donosimo Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Punat za 2024. godinu te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.
 

Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti Ivani Svetec Rupčić, dipl.iur., putem elektronske pošte na e-mail adresu: ivana.svetec@punat.hr ili  pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 

Savjetovanje ostaje otvorenim do 19. lipnja 2024. godine.

Komentari