E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

13.06.2024.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

Ovom izmjenom Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat predlaže se brisanje odredbe članka 20. stavka 2 Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat kojom se biciklisti mogu kretati pješačkom zonom i to rubno tako da prednost daju pješacima.
 

U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.
 

 

Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti komunalnom redaru Leontini Sirola pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: leontina.sirola@punat.hr
 

Savjetovanje ostaje otvorenim do 13. srpnja 2024. godine.