E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

28.10.2022.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu određuje se upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Punat u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2023. godini te utvrđuje:
 
-  plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi,
-   plan prihoda i rashoda sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
-   popis djelatnosti utvrđenih Uredbom - Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru za koje se na području Općine Punat može izdati koncesijsko odobrenje,

-  mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti. 
 

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s Prijedlogom Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 
 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13,85/15 i 69/22) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
 
U prilogu donosimo Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-Savjetovanju. Za sve dodatne upite možete se obratiti Lani Orlić Brozić, pisanim putem na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr, telefon: 051/855-600 ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 

Savjetovanje ostaje otvorenim do 28. studenog 2022. godine.
 

VAŽNA NAPOMENA:
 
Objavljen je prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu, što znači da je riječ o nacrtu općeg akta koji još nije stupio na snagu i ne može proizvoditi valjane pravne učinke, stoga će se svi eventualno pristigli zahtjevi za davanje koncesijskog odobrenja prije stupanja na snagu Plana odbaciti kao preuranjeni.