E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o području i granicama mjesnog odbora te izboru članova vijeća mjesnog odbora na području općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

20.09.2022.

              Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13,85/15, 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
              U prilogu vam donosimo prijedlog Odluke o području i granicama mjesnog odbora te izboru članova vijeća mjesnog odbora na području općine Punat  te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima.
              Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu natasa.klekovic@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. listopada 2022. godine.