E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

22.03.2022.

              Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
              U prilogu vam donosimo prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.
              Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu natasa.klekovic@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 21. travnja 2022. godine.