E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica - Savjetovanje je zatvoreno

15.03.2022.

               Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
               Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica donosi se radi usklađenja odluke sa Zakonom  o trgovini te kako bi se uskladile lokacije na kojima se obavlja djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica. Ovom Odlukom propisane su lokacije na kojima se može obavljati trgovina na malo  izvan prodavaonica na javno-prometnim površinama te je izuzeta mogućnost obavljanja djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica na privatnim površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine. 
               U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.

Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu anamarija.rimay@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 14. travnja 2022. godine.