E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini - Savjetovanje je zatvoreno

20.09.2021.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/13, 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
U prilogu Vam donosimo Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.
Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti Nataši Kleković, dipl.iur., savjetnica za imovinsko-pravne i opće poslove, putem elektronske pošte na e-mail adresu: natasa.klekovic@punat.hr ili Jasni Bušljeta, dipl.ing.građ., voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje, putem elektronske pošte na e-mail adresu: jasna.busljeta@punat.hr ili  pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. listopada 2021. godine.

Hvala na sudjelovanju!
Savjetovanje je zatvoreno 20. listopada 2021. godine, Izvješče o provedenom savjetovanju se nalazi u PRILOGU