E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o porezima Općine Punat - savjetovanje je zatvoreno

06.11.2020.

Odluka o porezima Općine Punat donosi se radi usklađenja sa Zakonom o lokalnim porezima koji propisuje da JLS mogu uvesti sljedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.
Općina Punat u 2021. godini naplaćivati će porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Na godinu dana ukida se porez na potrošnju kako bi se u situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa COVID 19 olakšalo obavljanje djelatnosti ugostiteljima na području Općine Punat.
Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/13, 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. 

U prilogu Vam donosimo Prijedlog odluke o porezima Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju. Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, ili putem elektronske pošte  na e-mail adresu natasa.klekovic@punat.hr

Savjetovanje ostaje otvorenim do 5. studenoga 2020. godine.

Hvala na sudjelovanju!