Ožujak 2023

OBAVIJEST - SANACIJA ŽC 5125 I REKONSTRUKCIJA VODOVODA

29.03.2023.

Dana 30. ožujka 2023 godine (četvrtak) započeti će sanacija raskrižja na ŽC 5125 u Puntu, raskrižje Starobašćanske i Vinogradske ulice i rekonstrukcija vodovoda.

 

Radovi rekonstrukcije raskriža izvoditi će se od Starobašćanske ulice kbr. 1 u dužini od 130 m u smjeru Stare Baške, a rekonstrukcija vodovoda od kružnog toka prema Staroj Baški u dužini od 400 metara.

 

Planirani rok izvršenja radova 40 radnih dana.
 

Tijekom izvođenja radova promet na navedenom području biti će reguliran semaforom.

 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

27.03.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA NA ZGRADI JAVNE NAMJENE - POŠTA I KD ČRNIKA

27.03.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na sanaciji krovišta na zgradi javne namjene- pošta i KD Črnika sukladno troškovniku (Prilog 2.).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 1. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

24.03.2023.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu određuje se upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Punat u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2023. godini te utvrđuje:
 
-  plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi,
-   plan prihoda i rashoda sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
-   popis djelatnosti utvrđenih Uredbom - Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru za koje se na području Općine Punat može izdati koncesijsko odobrenje,

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

24.03.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
 

REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 

Natječaji

DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA

24.03.2023.

Općina Punat, OIB: 59398328383, na temelju članka 26. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/16) donosi
 

Odluku o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva
 

Obavijesti

Okupljanje civilnih udruga otoka Krka: Svjetske krize doći će i na Krk - kako ih dočekati?!

15.03.2023.

Ako barem ovlaš pratite medije znate da se u svijetu događaju razne krize. Znanstvenici iz sustava UN-a naročito upozoravaju na dramatične posljedice djelovanja nekoliko kriza istovremeno, što će se sve češće događati. To zovu „Savršenom olujom“ – kada istovremeno djeluju klimatska kriza, gubitak bioraznolikosti i oskudica vode.
 

Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

03.03.2023.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 4/17), članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

 

Natječaji

TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSKU FUNKCIJU

02.03.2023.

Novi ciklus online tečaja za trudnice počinje u ponedjeljak 06. ožujka 2023. godine u 17:30 sati te će se održati putem aplikacije Skype.
 

Za prijave i  informacije javite se na broj mobitela: 099/251-8262 ili putem e-maila na adresu: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr
 

Raspored predavanja nalazi se u prilogu.

Obavijesti