Ožujak 2023

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

31.03.2023.
eSjednice za građane

2023.
Objavljeno 31. ožujka 2023. godine :

Objavljen je dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u utorak, 04. travnja 2023. godine s početkom u 19:30 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 

 

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;   
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE


Općinsko vijeće

OBAVIJEST - SANACIJA ŽC 5125 I REKONSTRUKCIJA VODOVODA

29.03.2023.

Dana 30. ožujka 2023 godine (četvrtak) započeti će sanacija raskrižja na ŽC 5125 u Puntu, raskrižje Starobašćanske i Vinogradske ulice i rekonstrukcija vodovoda.

 

Radovi rekonstrukcije raskriža izvoditi će se od Starobašćanske ulice kbr. 1 u dužini od 130 m u smjeru Stare Baške, a rekonstrukcija vodovoda od kružnog toka prema Staroj Baški u dužini od 400 metara.

 

Planirani rok izvršenja radova 40 radnih dana.
 

Tijekom izvođenja radova promet na navedenom području biti će reguliran semaforom.

 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Punat

27.03.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA NA ZGRADI JAVNE NAMJENE - POŠTA I KD ČRNIKA

27.03.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na sanaciji krovišta na zgradi javne namjene- pošta i KD Črnika sukladno troškovniku (Prilog 2.).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 1. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu

24.03.2023.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu određuje se upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Punat u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2023. godini te utvrđuje:
 
-  plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi,
-   plan prihoda i rashoda sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
-   popis djelatnosti utvrđenih Uredbom - Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru za koje se na području Općine Punat može izdati koncesijsko odobrenje,

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

24.03.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
 

REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 

Natječaji

DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA

24.03.2023.

Općina Punat, OIB: 59398328383, na temelju članka 26. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/16) donosi
 

Odluku o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva
 

Obavijesti

Okupljanje civilnih udruga otoka Krka: Svjetske krize doći će i na Krk - kako ih dočekati?!

15.03.2023.

Ako barem ovlaš pratite medije znate da se u svijetu događaju razne krize. Znanstvenici iz sustava UN-a naročito upozoravaju na dramatične posljedice djelovanja nekoliko kriza istovremeno, što će se sve češće događati. To zovu „Savršenom olujom“ – kada istovremeno djeluju klimatska kriza, gubitak bioraznolikosti i oskudica vode.
 

Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

03.03.2023.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 4/17), članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

 

Natječaji

Stranice